English    中文
Eastern Healing Centre

Shipping Cost

Auckland-wide
Order Price Shipping Cost
Up to $150 NZ$9.00
Over $150 Free
Nation-wide
Order Price Shipping Cost
Up to $250 NZ$12.00
Over $250 Free
All price exl. GST

Our products are only sold to medical professionals, for safety reasons.

Single:   A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z  |   Formula  |   All

Du Huo 獨活 ( Angelia Tuhuo )
$18.75
  

Du Zhong 杜仲 ( Eucommia Bark )
$22.98
  

E Jiao 阿膠 ( Colla Corii Asini )
$58.57
  

E Zhu 莪朮 ( Zedoray Rhizome )
$13.86
  

Fan Xie Ye 番瀉葉 ( Senna Leave )
$8.91
  

Fang Feng 防風 ( Siler )
$29.76
  

Fang Ji 防己 ( Stephania )
$25.89
  

Fl-An Zhong San 安中散 (Fennel & Galanga Formula 200g )
$32.70
  

Fl-Ba Zhen Tang 八珍湯 ( Tangguei & Ginseng Eight Comb.200g )
$35.90
  

Fl-Ba Zheng San 八正散 ( Dianthus Formula 200g )
$32.83
  

Fl-Bai Hu Tang 白虎湯 (Gypsum Combination )
$32.52
  

Fl-Ban Xia Hou Pu Tang 半夏厚樸湯 ( Pinellia & Magnolia Comb 200g )
$45.47
  

Fl-Ban Xia Xie Xin Tang 半夏瀉心湯 ( Pinellia Combination 200g )
$48.50
  

Fl-Bu Yang Huan Wu Tang 補陽還五湯 ( Ginseng& Astragalus Comb. 200g )
$44.61
  

Fl-Bu Zhong Yi Qi Tang 補中益氣湯 (Ginseng & Asragalus Combination 200g )
$54.80
  

Fl-Chai Hu Jia Long Gu Mu Li Tang 柴胡加龍骨牡蠣湯 (Bupleurum& Dragon Bone Comb)
$52.00
  

Fl-Chai Hu Shu Gan Tang 柴胡疏肝湯 ( Bulpeurum & Cyprerus Comb 200g )
$44.50
  

Fl-Chuan Xiong Cha Tiao San 川芎茶調散 ( Cnidium & Tea Formula 200g )
$42.83